Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, 10/97, 107/07)

Zakon o ustanovama (NN, 76/93 )

Zakon o radu (NN, 137/04 pročišćeni tekst )

Zakon o zaštiti na radu (NN, 59/06)

Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93)

Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (NN, 73/97)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN, 50/96)

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03)

Obiteljski zakon (NN, 116/03)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 174/04))

Državni pedagoški standardi

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Natječaj za radno mjesto datum

Rezultati natječaja

Natječaj za radno mjesto datum